Privacyverklaring

Het Reishoekje, gevestigd aan Kapelstraat 91, 3572 CK Utrecht en geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 66051959, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://hetreishoekje.nl   
info@hetreishoekje.nl
Kapelstraat 91 3572 CK Utrecht
+31 6 53275634

Uitgangspunten

 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst
 • De persoonsgegevens die wij ontvangen zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren
 • Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Reishoekje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mits door jou verstrekt)
 • E-mailadres
 • Gegevens betaalrekening /creditcard
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (via Google Analytics)

Ten aanzien de verwerking van gegevens van een betaalrekening of creditcard zij hierbij opgemerkt dat je er rekening mee moet houden dat, wanneer je een online betaalmethode (zoals via creditcard) gebruikt, je kaartgegevens niet worden opgeslagen in de database van Het Reishoekje. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de online betalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van Het Reishoekje. Raadpleeg alsjeblieft de privacyverklaring van de partij die de online betalingen verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetreishoekje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Het Reishoekje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en de status van je bestelling
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (zodat je je bestellingen kunt terugzien en je adres niet opnieuw hoeft in te vullen bij een volgende bestelling)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het Reishoekje analyseert jouw gedrag op de website (met Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Het Reishoekje stuurt na een bestelling maximaal twee keer een e-mail met de vraag voor het plaatsen van een review
 • Bij het invullen van het contactformulier vragen wij gegevens om contact met uw opnemen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt
 • Het Reishoekje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Reishoekje maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Reishoekje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens die wij ontvangen met betrekking tot het plaatsen van een specifieke bestelling worden bewaard vanaf het moment dat je die bestelling plaatst tot en met het moment waarop de bestelling is afgehandeld, inclusief de garantietermijn. De gegevens worden daarna gewist, tenzij er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren (zoals voor de belastingdienst).

De gegevens die wij ontvangen per e-mail of via ons contactformulier worden bewaard zolang nodig zijn voor de volledige beantwoording of afhandeling van de vraag of verzoek.

De gegevens die wij ontvangen na het aanmaken van een account worden bewaard, tenzij je een verzoek doet tot het verwijderd van het account.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Reishoekje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Reishoekje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Reishoekje maakt gebruik van functionele cookies om de webshop te laten functioneren (zoals inloggen/onthouden winkelmand).

Google Analytics

Het Reishoekje maakt gebruik van Google Analytics en heeft een verwerkingsovereenkomst met Google. Het is Google niet toegestaan om de gegevens te delen voor andere diensten en het anonimiseren van IP- gegevens is ingesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Reishoekje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetreishoekje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, op jouw verzoek.

Het Reishoekje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Reishoekje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetreishoekje.nl.

Laatste update: 23-05-2018