Algemene voorwaarden Het Reishoekje

Tot stand gekomen op 23 mei 2018.

Algemene Voorwaarden Het Reishoekje, gevestigd aan Kapelstraat 91, 3572 CK, te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 66051959.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Het Reishoekje:                                    Het Reishoekje, ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de KvK onder nummer 66051959.

Koop op afstand:                                 De overeenkomst tussen de wederpartij en Het Reishoekje, waarbij in het kader van een door de Het Reishoekje georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Het Reishoekje en de Wederpartij.

Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Het Reishoekje.

Wederpartij:                                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en eigenaar van het product is na levering.

Consument:                             De Wederpartij zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Het Reishoekje en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Reishoekje, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Het Reishoekje en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Het Reishoekje zijn overeengekomen.

Indien Het Reishoekje niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Reishoekje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes hebben de geldigheid van maximaal zes maanden.

De offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Het Reishoekje kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Het Reishoekje daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het Reishoekje anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Reishoekje niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Het Reishoekje.

Artikel 4         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Het Reishoekje de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Reishoekje zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Het Reishoekje de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Het Reishoekje daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Het Reishoekje proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Het Reishoekje zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Het Reishoekje kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Het Reishoekje zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6         Uitvoering overeenkomst

Het Reishoekje heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Het Reishoekje heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Reishoekje het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Reishoekje het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang de factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Het Reishoekje niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Het Reishoekje.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig, onjuist of onvolledig worden verstrekt, dan heeft Het Reishoekje het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7         Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Het Reishoekje tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 8         Prijswijziging

Indien Het Reishoekje met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Het Reishoekje gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Het Reishoekje het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Het Reishoekje rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Het Reishoekje alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 9         Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Het Reishoekje het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Het Reishoekje geleverde producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Het Reishoekje het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien Het Reishoekje niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na ontvangst van de door Het Reishoekje geleverde Producten, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Het Reishoekje in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de hiervoor genoemde termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst schriftelijk herroepen.

Indien de Wederpartij de geleverde producten terugzendt, dient de Wederpartij de producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden nadat de Wederpartij Het Reishoekje heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Het Reishoekje uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledig aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de productenniet leverbaar zijn, stelt Het Reishoekje de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Het Reishoekje uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Het Reishoekje en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Het Reishoekje. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Artikel 10       Levering

Levering vindt plaats doordat het product in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van het product over op de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het product weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Het Reishoekje de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 11       Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen vijf werkdagen.

Indien voor de levering van het product een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Het Reishoekje gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Het Reishoekje heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Het Reishoekje schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Het Reishoekje alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het product te leveren. Gaat Het Reishoekje binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Het Reishoekje zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

Artikel 12       Risico-overgang

De producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de producten aan de Wederpartij voor rekening en risico van Het Reishoekje.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking middels een pinsysteem op een door Het Reishoekje aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Bij online bestellingen vindt overmaking plaats middels een online betaalsysteem, iDeal of creditcard.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Het Reishoekje en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Het Reishoekje en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Het Reishoekje onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14       Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Voor zover de Wederpartij een Consument is, heeft Het Reishoekje, ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, recht op de wettelijk maximaal toegestane vergoeding zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. In elk ander geval, heeft Het Reishoekje, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Voor zover de Wederpartij een Consument is, heeft Het Reishoekje pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Het Reishoekje de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15       Eigendomsvoorbehoud

Alle door Het Reishoekje in het kader van de Overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Het Reishoekje totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16       Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Het Reishoekje het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Het Reishoekje bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Het Reishoekje omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Reishoekje kan worden gevergd.

Het Reishoekje behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17       Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Het Reishoekje bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Het Reishoekje bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Het Reishoekje omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Het Reishoekje kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Het Reishoekje kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Het Reishoekje op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Het Reishoekje de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Het Reishoekje niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Het Reishoekje geleden schade.

Artikel 18       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Het Reishoekje of de Wederpartij worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Reishoekje geen invloed kan uitoefenen en waardoor Het Reishoekje niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Het Reishoekje in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Het Reishoekje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Het Reishoekje zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Het Reishoekje als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Het Reishoekje zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Het Reishoekje ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Reishoekje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19       Garanties

Het Reishoekje garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Het Reishoekje garandeert tevens dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de producten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van zes maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Indien het geleverde product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Het Reishoekje, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Het Reishoekje in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Het Reishoekje geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 20       Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde producten op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekortkomingen behoren binnen zeven dagen na levering van het Product schriftelijk aan Het Reishoekje gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekortkomingen behoren binnen zeven dagen na ontdekking ervan aan Het Reishoekje gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

In afwijking van de twee voorgaande paragrafen dient een Consument steeds uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van een gebrek (hetzij een zichtbaar, hetzij een niet-zichtbaar gebrek) daarvan melding te doen aan Het Reishoekje.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Het Reishoekje binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 21       Aansprakelijkheid

Het Reishoekje is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Het Reishoekje. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Het Reishoekje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het Reishoekje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Het Reishoekje is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Het Reishoekje is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Het Reishoekje aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Reishoekje beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of het bedrag waarop de door Het Reishoekje aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Het Reishoekje overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Het Reishoekje aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Het Reishoekje te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Het Reishoekje vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Reishoekje.

Artikel 22       Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Het Reishoekje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Het Reishoekje door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Het Reishoekje zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Het Reishoekje en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 23       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Het Reishoekje en de door Het Reishoekje (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het afgeleverde product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Het Reishoekje ingelicht heeft over het gebrek van het afgeleverde product.

Artikel 24       Intellectuele eigendom

Het Reishoekje behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Het Reishoekje behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25       Privacy

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst, worden door Het Reishoekje persoonsgegevens van de Wederpartij verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering van en in het kader van de Overeenkomst met de Wederpartij, onder meer om betere (online) service te kunnen bieden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook voor marketing doeleinden (mits toestemming daartoe is verleend) of om de bedrijfsprocessen van Het Reishoekje efficiënter in te richten.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Het Reishoekje verstrekt, zal Het Reishoekje zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Het Reishoekje handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Reishoekje zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Het is Het Reishoekje niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het Reishoekje zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij gaat akkoord dat Het Reishoekje de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit aan Het Reishoekje kenbaar maken.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Het Reishoekje, nodigen wij je uit om onze privacyverklaring op onze website te raadplegen.

Artikel 26       Nieuwsbrief

Mits beschikbaar gesteld door Het Reishoekje, kan de Wederpartij zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27       Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Het Reishoekje een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij Het Reishoekje in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.

Het Reishoekje behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Het Reishoekje de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Het Reishoekje de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Het Reishoekje zal er naar streven de klacht binnen veertien werkdagen af te handelen.

Artikel 28       Wijziging algemene voorwaarden

Het Reishoekje heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Het Reishoekje zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Reishoekje partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Het Reishoekje en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 30       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66051959.